Algemene voorwaarden

Acupunctuurpraktijk Ilse Huijben,

Goed Gevoel,

gevestigd: Schermerhornstraat 29, 4908 DD Oosterhout
hierna te noemen: Behandelaar

KVK nummer: 20153846
AGB-code praktijk: 9008244
AGB-code behandelaar: 90029340
LVNG Licentie : 10001121277
TBCZ Licentie: 509064

Artikel 1: Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Acupunctuurpraktijk Ilse Huijben, Goed Gevoel en Goed Gevoed.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de Behandelaar. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van Behandelaar.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
4. De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6. Waar in deze voorwaarden gesproken word over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de Opdrachtgever te onderzoeken en verbetering te bewerkstelligen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
9. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
10. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Behandelaar en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Behandelaar tot een enkele dan wel volledige behandeling.
2. De Behandelaar is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen
1. De Opdrachtgever wordt geacht de door Behandelaar gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door Behandelaar opgegeven tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
2. Betaling van de acupunctuurbehandelingen worden middels PIN betaling, ondertekende machtiging geïncasseerd of dienen á contant te geschieden. De diensten van Goed Gevoel en Goed Gevoed dienen vooraf per bankopdracht voldaan te zijn.
3. In geval van overlijden, liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van de Behandelaar en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens De Behandelaar onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Behandelaar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht. Dit wordt voor de dan toe te passen behandeling met de Opdrachtgever besproken.
6. Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden en/of iedere afspraak die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
7. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
8. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Ook wordt het te incasseren bedrag verhoogd met de op de factuurdatum geldende wettelijke rentes en leges.
9. Bij de bestelling van goederen in opdracht van de Opdrachtgever geldt een afnameverplichting van alle bestelde goederen.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
11. Door de Behandelaar geleverde goederen worden niet retour genomen of anderszins gecompenseerd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Behandelaar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Copyright
1. Op al het materiaal en teksten dat Goed Gevoel verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd, doorverkocht of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van Ilse Huijben.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt de Behandelaar zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en alle ander wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendommen.
2. Alle aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Behandelaar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. De Behandelaar behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele (onverwachte) bijwerkingen.
2. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
3. Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. De Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. De Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar.

Artikel 9. Klachtenprocedure en tuchtrecht.
1. De regeling klachtrecht van de Landelijke Vereniging Natuur Geneeskunde (LVNG) heeft als doel het handhaven van de beroepsuitoefening van de aangesloten leden op een verantwoord niveau. Het tuchtrecht biedt de mogelijkheid het gedrag van de therapeut te toetsen bij nalatigheid.
2. De Behandelaar dient uit hoofde van het lidmaatschap deze regeling klachtrecht en tuchtrecht volledig te onderschrijven en op te volgen.
3. Een -schriftelijke- klacht wordt door de klachtenvertrouwenspersoon in behandeling genomen voor zover deze betrekking heeft op gedragingen van geregistreerde, praktiserende therapeuten van LVNG.
4. Onder gedragingen wordt verstaan alle handelen of nalaten daarvan, alsmede het nemen van besluiten welke gevolgen hebben voor een zorgvrager.
5. Indien de klager open staat voor bemiddeling via de interne klachtenregeling, zal de klachtenvertrouwenspersoon via hoor en wederhoor het probleem tussen de klager en de Behandelaar trachten op te lossen
6. Mocht deze procedure niet leiden tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, kan de klacht voorgelegd worden aan het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.
7. Voor beide procedures is de Behandelaar gehouden aan het verstrekken van de procedure voorschriften en de adressen.

Artikel 10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Behandelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Behandelaar niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij de Behandelaar worden daaronder begrepen.
2. De Behandelaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Behandelaar zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Behandelaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Behandelaar niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11. Toepasselijk recht en rechter.
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Ilse Huijben

Adres

Schermerhornstraat 29
4908 DD Oosterhout

Afspraak

Plan online een (gratis) afspraak

Telefoon

Ik ben bereikbaar via
06-21406920

E-mail

Stuur me een e-mail via
info@goedgevoelacupunctuur.nl

Volg goed gevoel op Facebook & Insta

Ilse Huijben

Goed Gevoel Acupunctuur
Schermerhornstraat 29
4908 DD Oosterhout
06 – 214 06 920
info@goedgevoelacupunctuur.nl

Plan online een (gratis) afspraak.